top of page
Search

MOU signing Ceremony between INDUSTEK Co., ltd and Department of Labour Management on May 17th, 2023

Updated: May 26, 2023
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານຄວາມປອດໄພແຮງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. - ຂ່າວສານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ-ຮສສ | Facebook


bottom of page